Muhasebe,Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Başkanlığımız Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünde, Üniversitenin muhasebe, bütçe kesin hesabı ve mali raporlarına ilişkin iş ve işlemler yürütülmektir. Şubede ifa edilen görevler şunlardır;
 • Emanete alma ve emanetten iade etmeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Bir önceki maddede belirtilen görevlere ilişkin beyanname, bordro, cetvel, form, bildirim, vb. belgeleri hazırlamak ve ilgili yazışmaları yapmak, (muhtasar beyanname, kdv beyannamesi, Üç aylık kefalet bordrosu,vb.)
 • Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde avans ve kredilerin takibi, devri, mahsubu ve diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Gelir ve alacaklar ile verilen depozito ve teminatları takip etmek, vadelerine uygun hesaplara almak, tahsil, takip, tecil, tehir, terkin vb. işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda ortaya çıkan alacakları 140 Kişilerden Alacaklar Hesabına almak, söz konusu hesabı takip etmek ve hesaba ilişkin iş ve işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 84. maddesine uygun şekilde yerine getirmek,
 • Ödeme emri belgeleri ile muhasebe işlem fişlerini say2000i sistemine girmek,
 • İlgili mevzuatı gereğince merkez muhasebe biriminde tanzim edilmesi gereken muhasebe işlem fişlerini hazırlamak,
 • Günlük banka ekstresini kontrol ederek, muhasebe kaydını yapmak,
 • Ödenekleri say2000i sisteminde onaylamak,
 • Aylık mizanları kontrol etmek, hatalı kayıtları düzeltmek ve ay sonu ve yılsonu işlemlerini yapmak,
 • Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. maddesinde belirtilen kontrolleri yapmak,
 • TÜBİTAK projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Diğer araştırma projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • AB, Erasmus, Sınır Ötesi vb. gibi yurt dışı destekli araştırma projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Personel özlük haklarına ilişkin değişiklikleri say2000i sistemine girerek güncellemek,
 • Personel Nakil Bildirimlerini kontrol ederek imzaya sunmak,
 • Hak ediş kartlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Başkanlık ve şubelerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin tedarikine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ödeme emri belgesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yazılı kanıtlayıcı dokümanları hazırlamak ve imzalatmak 
 • Başkanlığın ön ödeme iş ve işlemlerini yürütmek, muhasebe işlem fişi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yazılı diğer dokümanları hazırlamak ve imzalatmak, ön ödemeleri takip etmek ve yasal süresi içerisinde mahsubunun gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Aylık hesap belgelerini Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 511 ve 512. Maddelerine uygun şekilde sınıflandırmak, dosyalamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre merkez muhasebe birimince yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapmak,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
 • Haftalık nakit ihtiyaç cetvelini hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına göndermek,
 • Üç aylık Hazine Yardımı talep formunu hazırlayarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne göndermek,
 • Aylık nakit talep formunu hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına göndermek,
 • Ek karşılık prim tahakkuk cetvelini SGK’ya göndermek,
Bu içerik 22.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6190 kez okundu.