Hakkımızda

     Stratejik planın kamuda uygulanması, 12 Temmuz 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan I. Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Antlaşması (PFPSAL–1) ile gündeme gelmiştir. Söz konusu antlaşmanın amacı, mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta vadeli reform programlarının desteklenmesidir. Bu anlaşmadan sonra 3 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan Acil Eylem Planı’nda kamu yönetimi reformu olarak stratejik planlama uygulamasına geçileceği belirtilmiş olup, bu çerçevede 4 Temmuz 2003 tarih 2003/14 sayılı 2004 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Kararında, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.
     Bu kararı müteakip 10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nun 9 ve 60. maddeleri ile 5436 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının kurulması öngörülmüş, bu çerçevede Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlıkları 31/12/2005 tarihi itibariyle kapatılarak 01/01/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları resmen kurulmuştur.
     Strateji Geliştirme Birimlerinin teşkilat yapıları ve fonksiyonları ile görev, yetki ve sorumlulukları 26 Mayıs 2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayılı “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. 


Organizasyon Şeması

Resim

Fonksiyon ve Görevler

     5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre Daire Başkanlığımızın görevleri ve fonksiyonları şunlardır:

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA FONKSİYONU:

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 •  Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetinianaliz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

PERFORMANS VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME FONKSİYONU:

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ FONKSİYONU:

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

MALİ HİZMETLER FONKSİYONU:

Bütçe ve performans programı;

 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Bütçeyi hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu
 • izlemek ve değerlendirmek.

Muhasebe, kesin hesap ve raporlama;

 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 • Malî istatistikleri hazırlamak.

İç kontrol;

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 • Ön malî kontrol görevini yürütmek,
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
 
 
 

 

Bu içerik 22.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6911 kez okundu.